Hoe is de waterkwaliteit in het Binnenveld?

mrt 7, 2023

Mooi Binnenveld heeft in samenwerking met Stadslab Wageningen een onderzoek uitgevoerd naar de waterkwaliteit in het Binnenveld. Dit als een onderdeel van het landelijke project ‘Vang de Watermonsters’, dat door de Stichting Natuur en Milieu wordt georganiseerd. Op een oproep van Mooi Binnenveld hebben ongeveer 25 personen zich aangemeld. Zij hebben in de zomerperiode o.a. gekeken naar de helderheid van het water, naar waterplanten en -dieren, en ze hebben een reageerbuis gevuld en ingestuurd naar het NIOO in Wageningen. Dit instituut bepaalde het nitraat- en fosfaatgehalte van de monsters. Het onderzoek is niet direct gekoppeld aan het gebiedsproces, maar kan wel waardevolle input hiervoor leveren: hoe staan we ervoor met de waterkwaliteit en is hier meer of minder aandacht voor nodig? Naast dit burgeronderzoek voert het waterschap natuurlijk ook metingen uit naar de waterkwaliteit, met name als het gaat om het Valleikanaal.

De eerste uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de concentraties nitraat en fosfaat goed tot matig zijn ten opzichte van de normen voor een goede waterkwaliteit. Een verklaring hiervoor is wellicht dat het water deels van de natuurgebieden op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt. Onderweg naar het Valleikanaal komt er weinig nitraat en fosfaat bij vanuit de landbouwpercelen. Ook het water uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Bennekom blijkt relatief schoon. Het valt verder op dat er weinig waterplanten te vinden zijn op de monsterpunten. Dit sluit aan bij het beeld in heel Nederland. Dit geldt overigens ook voor het natuurgebied De Binnenveldse Hooilanden.
De les die uit de resultaten van dit onderzoek is getrokken is dat het gewenst is om plantengroei in en langs sloten te stimuleren. Dat draagt ook bij aan een betere score voor waterkwaliteit. Nuttig om te weten bij de verdere planvorming.