Inspelen op veranderende omstandigheden

jul 5, 2023

In de gebiedsaanpak het Binnenveld kijken we breed naar de opgaven die op het Binnenveld afkomen en naar de toekomst van het gebied. In deze blog praten we u bij over de ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden.

De afgelopen maanden zijn er verschillende gebiedsateliers georganiseerd over de thema’s landbouw, natuur en verstedelijking & energie. Het doel van deze ateliers was het goed begrijpen van de opgaven die op het Binnenveld afkomen voor deze thema’s. En samen kijken wat er nodig is om deze opgaven te realiseren. De volgende stap is het samenbrengen van de drie thema’s. Om op basis daarvan na te denken over de toekomst van het Binnenveld als geheel. Deze stap is voorlopig uitgesteld.

Zorgen
De reden van uitstel is de spanning die is ontstaan tussen de verstedelijkingsopgaven en de landbouw- en natuuropgaven. Er liepen parallel aan het gebiedsproces twee processen vanuit de overheden, te weten de Visie op Rhenen en de Startnotitie Kennis-as. Vanuit deze processen werden zoekgebieden voor verstedelijking in het Binnenveld vastgesteld. Deze processen waren ook gesprekspartner in het gebiedsproces. De bandbreedte van de zoek-/studiegebieden was groot. In gebiedsproces is het de bedoeling dat gekeken wordt in hoeverre het gebied kan bijdragen aan de opgaven. Voor niemand was het een verrassing dat er een verstedelijkingsopgave ligt, maar de bovenkant van de bandbreedte zorgde bij landbouw- en natuurorganisaties tot zorgen. Landbouwpartijen hebben besloten om hun deelname aan het gebiedsproces op te schorten totdat meer duidelijkheid wordt gegeven over wat er in het gebiedsproces gezamenlijk wordt besproken.

Vervolg proces
De betrokken overheden en andere gebiedspartijen vinden de deelname van de landbouwpartijen belangrijk. Het inhoudelijke gesprek vanuit de gebiedsateliers wordt uitgesteld en we gaan met elkaar in gesprek om te kijken hoe iedereen weer aan tafel kan komen. De overheden verkennen ondertussen ook hoe alle processen die lopen beter tegen elkaar aan kunnen worden georganiseerd.  Na de zomer spreken de deelnemers van de gebiedstafel af hoe het gebiedsproces verdergaat. Dat betekent dat de gebiedsateliers en de eerder aangekondigde Studio Binnenveld voorlopig niet doorgaan.

Provinciale Programma’s Landelijk Gebied
Ondertussen hebben de provincies Gelderland en Utrecht hun planning en vorm van de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG’s) aangepast. Deze programma’s komen voort uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied. De provincie Utrecht heeft op 5 juli de eerste versie van het Utrechts Programma Landelijke Gebied (UPLG) gepubliceerd en Gelderland werkt aan een ontwerp programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland. Beide programma’s geven kaderstelling en richting aan de opgaven voor het gebied. Er zijn vanuit de PPLG’s en het gebiedsproces nog geen projecten of maatregelen aangedragen. Dit komt op een later moment. Dan kunnen er ook middelen aangevraagd worden.

Als gebiedsproces moeten we op deze ontwikkelingen inspelen. Zodra er meer duidelijk is, informeren we u daarover. Houd daarvoor deze website en onze nieuwsbrief in de gaten. Met vragen kunt u terecht bij projectleider Eric Spies.