Stand van zaken lopend natuurherstelproject Binnenveld door Staatsbosbeheer-Utrecht

jul 6, 2023

Na 15 augustus start Staatsbosbeheer met de uitvoering van fase 2 van de natuurherstelmaatregelen en de inrichting in de deelgebieden De Hellen, Fortuinzicht en Achterbergse Hooilanden. Voor het N2000-gebied De Hellen betekent dit dat we starten met het verwijderen van de bosvorming op diverse locaties, zodat we onze bijzondere trilvenen herstellen. Daarna beginnen we met de resterende maatregelen. In Fortuinzicht wordt als eerste een kleine sanering uitgevoerd om een stortlocatie te verwijderen. Door deze stortlocatie te verwijderen, wordt er ruimte gemaakt voor de uitvoering om Fortuinzicht in te richten als bufferzone, zodat we kwelwater in De Hellen beter vast kunnen houden. In de Achterbergse Hooilanden gaan we maaisel uit onze brongebieden De Hellen en de Bennekomse Meent op de geplagde percelen uitstrooien. Dit entmateriaal zorgt ervoor dat we de juiste zaden, bodemleven en schimmels inbrengen om de vegetatie die past bij blauwgrasland, veenmosrietland en trilvenen te stimuleren.

Dit zijn de eerste maatregelen voor de komende maanden. Daarna start de aannemer Wetering met de verdere inrichting van de deelgebieden. Voor meer informatie: https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/werk-in-uitvoering/binnenveld-natuurherstel.

De afronding van de inrichting is gepland voor 15 maart 2024.