In de eerste fase van het gebiedsproces hebben verschillende themagroepen onderzocht wat de concrete opgaven voor het Binnenveld zijn, denk hierbij aan de stikstofopgave of woningbouw. In de themagroepen werken overheden én inwoners uit het gebied gezamenlijk aan onderzoeksvragen. De resultaten van deze onderzoeksvragen kun u hier lezen in de gebiedsanalyse. Lees hieronder meer over de verschillende themagroepen:

Themagroep Wonen & Kennis

Er ligt een landelijke opgave om woningen te realiseren. Dit wordt regionaal uitgewerkt in de verstedelijkingsstrategie. Het Binnenveld valt binnen het (sleutel-)gebied Foodvalley-zuid. Vanuit deze regionale strategieën zijn gebieden voor woningbouw aangewezen. Op dit moment zijn er globale zoeklocaties die het Binnenveld raken, vooral aan de randen van het Binnenveld. Gemeenten nemen deze zoeklocaties mee in hun beleid. Er komen dus woningen bij, maar het is nog niet zeker in welke zoekgebieden er ook écht woningen komen. De themagroep wonen onderzocht wat er al wel en nog niet duidelijk is over woningbouw in het Binnenveld. In deze groep wordt ook het thema ‘Kennis’ uitgewerkt. Kennis kent twee onderdelen:

1. Ruimte voor kennisintensieve bedrijven in de verbinding tussen Wageningen en Ede.
2. Kennisontwikkeling. De ontwikkeling van kennis is regionaal en landelijk erg belangrijk. De aanwezigheid van de WUR als toonaangevend kennisinstituut in het gebied maakt het een relevant thema en biedt mogelijk kansen voor het Binnenveld.

Themagroep Stikstof en Natuurherstel

Er is een landelijke stikstofopgave. Aan de ene kant moet de uitstoot omlaag (emissiereductie) en aan de andere kant moet er minder stikstof neerslaan (depositie) zodat de natuur zich kan herstellen. De precieze opgave voor het Binnenveld is nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat kritische waarden voor natuur in het gebied onder druk staan en dat er C02-uitstoot is die onder andere neerslaat op de Veluwe.

Provincies geven de stikstofopgave en de daarbij passende maatregelen per gebied vorm. In het Binnenveld hebben we te maken met twee provincies.  Bij de themagroep stikstof komen beide provincies samen. Deze themagroep heeft een dashboard opgesteld met daarin inzicht in welke gebieden de meeste stikstof uitstoot (depositie) veroorzaken op de Veluwe, Rijntakken en het Binnenveld op gebieds-en sectorniveau (dus niet bedrijfsspecifiek). Hier zijn alle sectoren in meegenomen, dus naast de agrarische sector ook industrie en verkeer.

Op dit moment wordt gewerkt aan een systeemanalyse met daarin omgevingswaarden voor de natuur in zowel het Utrechtse als het Gelderse deel.

Themagroep Mobiliteit

Toenemende drukte door verschillende soorten weggebruikers op smalle wegen en het toenemende sluipverkeer hebben een negatieve impact op de verkeersveiligheid in het Binnenveld. Het moet veiliger! Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in het Binnenveld en valt onder de themagroep mobiliteit. De themagroep mobiliteit bestaat uit overheden en inwoners.

Tijdens een inwonersbijeenkomst zijn de verkeersknelpunten, mogelijke oplossingsrichtingen én trends en ontwikkelingen met betrekking tot mobiliteit in het Binnenveld in kaart gebracht.

Themagroep gebiedsonderneming gericht op verdienmodellen voor en door de boer

In het Binnenveld zijn veel agrarische bedrijven. Door de toenemende druk op de ruimte is het in de toekomst nodig om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om voldoende verdiencapaciteit te behouden. De veranderende omgeving vraagt flexibiliteit en creativiteit van de agrariërs.

Agrarische ondernemers in het Binnenveld hebben Gebiedscoöperatie Het Binnenveld  opgericht. Doel is om samen te werken aan oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken voor de landbouw. Denk daarbij aan thema’s als biodiversiteitsherstel, lokale afzet en recreatie. 

De Gebiedscoöperatie wordt verder uitgewerkt en werkt een gebiedsdeal uit met daarin een uitwerking van ideeën die bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke opgaven door de landbouw. Ook wil de coöperatie concrete projecten uitvoeren zodat er ontwikkelingen in het Binnenveld op gang komen die boeren, burgers en landschap aan elkaar verbinden.

Interesse om mee te doen? Aanmelden kan via onderstaand contactformulier.

Themagroep Energie

Het belangrijkste doel van het landelijke Klimaatakkoord is om de CO2-uitstoot te verminderen, om zo opwarming van de aarde te beperken. De landelijke doelen zijn vertaald naar regionale doelen in de Regionale Energiestrategie (RES). Het Binnenveld valt onder de ‘RES Regio Foodvalley’. Binnen de RES zoeken overheden samen naar mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie, ook in het Binnenveld. Gemeenten wijzen uiteindelijk zoekgebieden aan voor onder andere zonnevelden en windmolens.

De themagroep energie onderzocht het beleid van de betrokken gemeenten ten aanzien van de opwek van duurzame energie. Er zijn verschillende initiatieven in beeld gebracht, en de capaciteit van het electriciteitsnetwerk is onderzocht. 

Wil je meedenken of heb je vragen over één van deze thema’s? Neem dan hier contact met ons op.