Boeren in het Binnenveld wachten niet af en richten gebiedscoöperatie Het Binnenveld op

jun 17, 2021

Het is een symbolische plek, waar de kersverse bestuurders van de nieuw opgerichte Gebiedscoöperatie Het Binnenveld hun feestje voor de oprichting organiseren: de brug tussen het Utrechtse en het Gelderse deel van het Binnenveld. Op 16 juni 2022 is de akte van oprichting van de gebiedscoöperatie Het Binnenveld ondertekend, een initiatief van agrarische ondernemers. Deze nieuwe coöperatie is opgericht door de agrarische ondernemers/grondeigenaren in het Binnenveld en heeft als doel om samen te werken aan oplossingen voor de vraagstukken die er op hun afkomen. Het meest actuele thema is stikstofreductie, maar ook wonen, duurzame energieopwekking, natuur en recreatie zijn onderwerpen die spelen.

De coöperatie streeft naar een toekomstperspectief van het Binnenveld als gebied waarin duurzame voedselproductie kan plaatsvinden met een verdienmodel voor de volgende generatie boeren en behoud en versterking van het aanwezige agrarische cultuur- en natuurlandschap. Daarbij wil ze vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid samenwerking aan de maatschappelijke opgaven van de gebiedspartijen in het gebied. Gezien de andere ruimtelijke opgaven die er momenteel allemaal op het Binnenveld afkomen – woningbouwplannen, zoekgebied voor duurzame energie, etc. vinden de boeren het belangrijk om mee te denken hoe deze opgaven kunnen worden verbonden aan hun bedrijfsvraagstukken. Ook wil de coöperatie concrete projecten uitvoeren zodat er ontwikkelingen in het Binnenveld op gang komen die boeren, burgers en landschap aan elkaar verbinden.

Samenwerking tussen het Gelderse en het Utrechtse deel van het Binnenveld is niet vanzelfsprekend, gezien de culturele verschillen tussen de beide delen van het gebied gescheiden door de Grift. Daarom slaat de gebiedscoöperatie ook een sociale brug die de ondernemers en de gebiedspartijen kan helpen om te werken aan een gezamenlijke toekomst van het Binnenveld.  Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door Lodewijk Pool, Jacco Wisserhof, Frans van Laar, Linda Versteeg en Tijs Achterstraat.