Het doel van het gebiedsproces is om te kijken hoe we de opgaven voor het Binnenveld een plek kunnen geven. Die opgaven gaan over natuur, water, klimaat, woningbouw en energie. De overheden en belanghebbenden ontwikkelen samen een visie voor 2040. Daarnaast brengen we in beeld welke maatregelen we nu al kunnen nemen die bijdragen aan de doelstellingen. Hieronder staat beschreven hoe dat proces vorm krijgt.

Met wie?

Binnenveldtafel
Centraal in de samenwerking staat de Binnenveldtafel. Aan de Binnenveldtafel zitten de organisaties die een belang vertegenwoordigen van een grote groep mensen in het gebied en/of grootgrondbezitter zijn. Hier bespreken we samen de vraagstukken en oplossingen. Aan de Binnenveldtafel nemen deze overheden deel: de gemeenten Rhenen, Ede, Wageningen en Veenendaal, de provincies Gelderland en Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe. En volgende gebiedspartijen: Gebiedscoöperatie Het Binnenveld, AJK, LTO Noord, LTO Vallei, Mooi Binnenveld, Collectieven Veluwe/Utrecht, ANV Het Binnenveld, Staatsbosbeheer en de WUR.

Gebiedscoöperatie Het Binnenveld
De agrarische partijen in het gebied, waaronder de AJK, LTO, ANV, de Collectieven (Utrecht Oost en Veluwe) en de coöperatie de Binnenveldse Hooilanden hebben de krachten gebundeld. Dat betekent dat zij samen zorgen voor de vertegenwoordiging van de agrarische sector in het gebiedsproces. Een belangrijke stap daarin was de oprichting van de gebiedscoöperatie Het Binnenveld. De gebiedscoöperatie treedt op als het eerste aanspreekpunt namens de agrariërs in het gebiedsproces. Zij werken gezamenlijk met  individuele ondernemers aan inhoudelijke oplossingen. Dit wordt gedaan in de vorm van zes werkgroepen met verschillende thema’s. Deze gaan over: gebiedsnatuurplan, energie-opwekking, groen gas, innovatie stalsystemen voor pluimvee en varkens, verbreding landbouw en stikstof.

Klankbordgroep Natuur&Milieu
Stichting Mooi Binnenveld is één van de deelnemers aan de Binnenveldtafel. Naast de stichting nemen ook Staatsbosbeheer en de ANV Het Binnenveld deel. Maar er zijn veel meer organisaties in het Binnenveld die zich bezig houden met de natuur. Ook zij kunnen waardevolle inbreng leveren voor het gebiedsproces. Daarom organiseert de stichting Mooi Binnenveld de klankbordgroep Natuur&Milieu. In deze klankbordgroep bespreken zij samen hun aandachtspunten voor het gebiedsproces. Daarnaast kunnen deze organisaties op een aantal moment ook rechtstreeks hun stem laten horen.

Hoe doen we dat?

Spoor 1: Visie
Wat willen we?
In twee rondes gebiedsateliers kijken de deelnemers naar de lange termijn. Waar willen we naar toe met het gebied? Zij kijken vanuit drie perspectieven naar de verschillende opgaven. Dat zijn landbouw, natuur en verstedelijking. De opzet van de gebiedsateliers wordt kortgesloten met de genoemde partijen. Het projectteam ondersteunt de gebiedsateliers. Aan de Binnenveldtafel komen de inzichten vanuit de verschillende perspectieven samen.

Spoor 2: Maatregelen
Wat kunnen we:
In de gebiedsateliers en de Binnenveldtafel kijken we ook naar oplossingen op korte termijn. De gebiedspartijen en overheden voeden dit spoor. De maatregelen maken onderdeel uit van de een gebiedsagenda.

Spoor 3: Meetbaar
Wat gaan we doen?
Uiteindelijk willen we dat er wat gebeurt. Dat er oplossingen komen voor de opgaven waar we voor staan. En dat wat er gebeurt ook de goede dingen zijn. Daarvoor is het belangrijk om met elkaar te bepalen wat er minimaal nodig en hoe het Binnenveld kunnen versterken. Op een manier dat de boer zelf kan bepalen wat hij gaat doen en er fatsoenlijk aan kan verdienen. En dat de natuur in en in de omgeving robuuster wordt. En waarbij er duidelijke keuzes worden gemaakt hoe de andere opgaven worden ingevuld. Dit vraagt om met elkaar na te denken over een model en heldere keuzes voor te leggen.

Overzicht gebiedsproces

Download het plan van aanpak voor de huidige fase.

Gebiedsateliers

De overheden en gebiedspartijen werken de maatschappelijke opgaven samen uit in gebiedsateliers. Zij gaan vanuit drie verschillende perspectieven aan de slag: agrarisch, (natuur)beheer en verstedelijking en energie. Elk perspectief krijgt dezelfde ‘bouwstenen’ mee, maar de partijen werken vanuit hun eigen perspectief oplossingen en knelpunten uit. Aan de Binnenveldtafel worden de perspectieven gecombineerd.

Inbreng leveren

Als agrarische ondernemer, inwoner en belanghebbende in het Binnenveld kunt u meewerken aan de gezamenlijke oplossingen. Dit kan op verschillende manieren:

Brede gebiedsbijeenkomsten
Tijdens twee brede gebiedsbijeenkomsten heeft iedereen de gelegenheid mee te praten over de toekomstvisie in ontwikkeling. Op het programma staan onder andere een uitgebreide toelichting op de stappen die gezet zijn tot dan toe. Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te denken over de verschillende onderdelen. En er is ruimte om wensen, ideeën en zorgen te delen.

Inloopspreekuren
Maandelijks is het projectteam aanwezig op een locatie in het gebied. Hier kunt u terecht met uw ideeën, vragen, zorgen of wensen voor het gebiedsproces. Het volgende inloopspreekuur staat gepland op 14 maart, van 16.00u – 18.00u

Via de gebiedspartijen
Uiteraard kunt u ook uw inbreng leveren rechtstreeks via één van de gebiedspartijen, die deelnemen aan de gebiedsateliers en de Binnenveldtafel.

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het gebiedsproces? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Zo ontvang je ook de uitnodigingen voor de gebiedsbijeenkomsten en inloopspreekuren rechtstreeks in je mailbox.

Resultaat

Waar werken we samen naar toe?

Samen werken al deze partijen toe naar:

  • Een visie voor 2040.
  • Bijdrage aan de opgaven uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), de Regionale Energiestrategie (RES) en de Verstedelijkingsstrategie. Deze gaan over natuur, water, klimaat, stikstof, energie en woningbouw.
  • Een kaart waarop is weergegeven wat mogelijke locaties zijn voor opgaven. Daarbij kijken we ook naar manieren om waardevolle plekken of activiteiten te versterken.
  • Concrete, meetbare doelen voor het gebied en bedrijven Uitvoeringsagenda met projecten/maatregelen voor de korte- en middellange termijn (1-5 jaar) die bijdrage aan de opgaven. Inclusief concrete middelen en instrumenten.

Aan het eind van het gebiedsproces maken overheden en gebiedspartijen een afspraak over deze punten. Deze afspraak wordt, met de te maken keuzes, voorgelegd aan de verschillende overheden. Zij beslissen hier uiteindelijk over. Ook gebiedspartijen besluiten of hun bijdrage akkoord is.

Terugblik eerste fase

Het doel van de eerste fase was het doen van een gebiedsanalyse en het opstellen van een plan van aanpak voor de tweede, huidige, fase. Ook dat deden de betrokken overheden in nauwe samenwerking met de gebiedspartners.

Op 20 juni hebben provincies Gelderland en Utrecht en de gemeenten Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen en het Waterschap Vallei en Veluwe besloten om het gebiedsproces verder te faciliteren, en samen met partners in het gebied de volgende fase van het gebiedsproces in te gaan. Provincies hebben ook besloten om het samenwerkingsverband tussen de landbouwpartijen financieel te ondersteunen. Hier vind je de afrondende documenten van de eerste fase, met daarin de aanpak voor de volgende fase en resultaten van de themagroepen.